IN PREZENT:

 

ANUNTURILE DE PARTICIPARE / ATRIBUIRE LA LICITATII SE POSTEAZA PE PAGINA

REGIEI NATIONALE A PADURILOR - ROMSILVA

.........................................................................http://www.rosilva.ro

 

==========================================================================================================

ANUNTURI PINA LA DATA DE 07.09.2009 :

REGIA NAŢIONALΓ A PΓDURILOR- ROMSILVA

Direcţia Silvică Iaşi

Str. Gheorghe Asachi, nr.2, Jud. Iaşi, cod.700483,

  tel : 0232/244680; fax : 0232/24463

       e-mail: office@iasi.rosilva.ro ; web : http://www.dsiasi.ro

 

Nr. 6889 / 07.09.2009

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Forma contractului: Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord – cadru.

4.      Locul prestarii serviciilor: Ocolul Silvic Iasi.

5.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (dezradacinat cioate) – cod CPV  77200000 – servicii pentru silvicultura.

6.       Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului – cadru este de  153216 lei, respectiv 36100 euro; Durata acordului – cadru este de 4 ani, respectiv pana la 31.12.2012.

7.      Contractul nu este divizat in loturi. Cantitatea oferita spre prestare este de 56 ha..

8.      Nu se admit oferte alternative.

9.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. D. Petroaie – birou CRP.  

10.  Termenul limita de primire a ofertelor: 21.09.2009, ora 09:00

11.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

12.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

13.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21.09.2009, ora 11.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

14.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

15.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

16.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

17.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

18.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat, lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare) - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

19. Acordul – cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada de 4 ani.

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

21. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR COORDONATOR,

ING. VALENTIN CLAIN - STRATULAT

=================================================================================================================================

Nr. 5487 / 17.07.2009

ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Forma contractului: Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord – cadru.

4.      Locul prestarii serviciilor: Directia Silvica Iasi si Ocoalele Silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei, Raducaneni si Santa;

5.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii de medicina muncii - cod CPV  85147000;

6.       Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului – cadru este de  146420 lei, respectiv 34595 euro; Durata acordului – cadru este de 4 ani incepand de la data atribuirii acestuia

7.      Contractul nu este divizat in mai multe loturi.

8.      Nu se admit oferte alternative.

9.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. G. Ciornea – birou SSM.  

10.  Termenul limita de primire a ofertelor: 30.07.2009, ora 10:00

11.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

12.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

13.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 30.07.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

14.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

15.  Garantii solicitate: - Nu este cazul

16.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

17.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

18.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat de inregistrare emis de ORC / Registrul unic al Cabinetelor medicale, Certificat de inregistrare fiscala, Certificat de avizare a Cabinetului medical, si /  sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri).

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare) - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

19. Acordul – cadru se va incheia cu un singur operator economic , pe o perioada de 4 ani.

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

21. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

 

DIRECTOR COORDONATOR,

ING. VALENTIN CLAIN - STRATULAT

===============================================================================================================================================

Nr. 4125 / 25.05.2009

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Forma contractului: Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord – cadru.

4.      Locul prestarii serviciilor: Ocolul Silvic Dobrovat

5.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor) – cod CPV  77200000 – servicii pentru silvicultura.

6.       Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului – cadru este de  717.106 lei, respectiv 171.712 euro; Durata acordului – cadru este de 4 ani, respectiv pana la 31.12.2012.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. D. Petroaie – birou CRP.  

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 05.06.2009, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 05.06.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

14.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat – minim 1 angajat cu pregatire in domeniu silvic; lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare); - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

19. Acordul – cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada de 4 ani.

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 20 zile de la data depunerii acestora.

21. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut (determinat printr-un algoritm de calcul bazat pe tarifele orare specifice nivelului si/sau grilei de salarizare  a muncitorilor (ne)calificati – in functie de complexitatea lucrarilor etc. – conform normelor de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura, a cheltuielilor indirecte si a profitului evidentiate in formularul de oferta).

  

DIRECTOR, 

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

 

Nr. 2618 / 26.03.2009

 

ANUNT DE PARTICIPARE

1.        Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.        Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.        Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.        Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii privind protectia padurilor, vanatoarea si de exploatare forestiera ( % din lucrarile ce se executa la partizile autorizate in regie proprie) – cod CPV: 77200000 – servicii pentru silvicultura; 77600000 – servicii prpivind vanatoarea; 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.         Valoarea totala estimata a prestarilor: 448.981,47 lei. ( 100.270,76 lei – protectia padurilor; 96.745,71 lei – vanatoare; 251.965 lei – exploatare forestiera).

6.        Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 16 loturi pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii. (8 loturi – protectia padurilor; 7 loturi – vanatoare; 1 lot – exploatare forestiera);

7.        Nu se admit oferte alternative.

8.        Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii - achizitii;           

9.        Termenul limita de primire a ofertelor: 08.04.2009, ora 10:00

10.     Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.     Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.     Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 08.04.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.     Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.     Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

15.     Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.     Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.     Criterii de calificare si/sau selectie:

-          situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-          Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional; statutul societatii)

-          Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-          Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

 

Nr. 2111 / 10.03.2009

 

ANUNT DE PARTICIPARE

1.        Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.        Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.        Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Iasi, Pascani, Padureni si Podu Iloaiei.

4.        Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii de exploatare forestiera ( % din lucrarile ce se executa la partizile autorizate in regie proprie) – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.         Valoarea totala estimata a prestarilor: 273903 lei.

6.        Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 5 loturi pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.        Nu se admit oferte alternative.

8.        Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii - achizitii;           

9.        Termenul limita de primire a ofertelor: 23.03.2009, ora 10:00

10.     Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.     Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.     Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 23.03.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.     Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.     Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

15.     Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.     Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.     Criterii de calificare si/sau selectie:

-          situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-          Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-          Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-          Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.   

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

Nr. 1685 / 25.02.2009

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Forma contractului: Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord – cadru.

4.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele Silvice Ciurea si Iasi.

5.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor si alte operatiuni culturale – pepiniere, impaduriri, intretineri, ajutorarea regenerarii naturale) – cod CPV  77200000 – servicii pentru silvicultura.

6.       Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului – cadru este de  1504431 lei, respectiv 351420 euro; Durata acordului – cadru este de 4 ani, respectiv pana la 31.12.2012.

7.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 5 loturi  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii. Operatorii economici au posibilitatea de a depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

8.      Nu se admit oferte alternative.

9.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. D. Petroaie – birou CRP.  Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire se face in baza unei solicitari in scris (formular tip eliberat de autoritatea contractanta) a operatorului economic interesat sa participe la licitatie in calitate de ofertant.

10.  Termenul limita de primire a ofertelor: 09.03.2009, ora 10:00

11.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

12.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

13.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.03.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

14.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

15.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

16.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

17.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

 

18.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat – minim 1 angajat cu pregatire in domeniu silvic; lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare); Atestat pentru executarea lucrarilor silvice conform O.M. nr. 88 / 2006 - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

19. Acordul – cadru se va incheia cu un singur operator economic pentru fiecare lot in     parte, pe o perioada de 4 ani.

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

21. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut (determinat printr-un algoritm de calcul bazat pe tarifele orare specifice nivelului si/sau grilei de salarizare  a muncitorilor (ne)calificati – in functie de complexitatea lucrarilor etc. – conform normelor de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura, a cheltuielilor indirecte si a profitului evidentiate in formularul de oferta).

  

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

Nr. 1686 / 25.02.2009

 ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele Silvice  Ciurea, Dobrovat si Podu Iloaiei.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 4855 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2009 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 186772 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (9 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: achizitii@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii,             ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 09.03.2009, ora 10:00.

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2.

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.03.2009, ora 13:00, sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

==========================================================================================================================  

Nr. 696 / 30.01.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Forma contractului: Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord – cadru.

4.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele Silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

5.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor si alte operatiuni culturale – pepiniere, impaduriri, intretineri, ajutorarea regenerarii naturale, degajari, evaluare masa lemnoasa) – cod CPV  77200000 – servicii pentru silvicultura.

6.       Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului – cadru este de  17.277.856 lei, respectiv 4.083.248 euro; Durata acordului – cadru este de 4 ani, respectiv pana la 31.12.2012.

7.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 39 loturi  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii. Operatorii economici au posibillitatea de a depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

8.      Nu se admit oferte alternative.

9.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. D. Petroaie – birou CRP.  Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire se face in baza unei solicitari in scris (formular tip eliberat de autoritatea contractanta) a operatorului economic interesat sa participe la licitatie in calitate de ofertant.

10.  Termenul limita de primire a ofertelor: 12.02.2009, ora 10:00

11.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

12.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

13.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.02.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

14.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

15.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

16.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

17.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

 18.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat, lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare) - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

19. Acordul – cadru se va incheia cu un singur operator economic pentru fiecare lot in     parte, pe o perioada de 4 ani.

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

21. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut (determinat printr-un algoritm de calcul bazat pe tarifele orare specifice nivelului si/sau grilei de salarizare  a muncitorilor (ne)calificati – in functie de complexitatea lucrarilor etc. – conform normelor de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura, a cheltuielilor indirecte si a profitului evidentiate in formularul de oferta).  

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================= 

Nr. 112 / 08.01.2009

 ANUNT DE PARTICIPARE

 1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii de exploatare forestiera (taieri de ingrijire – curatiri) – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera pentru un volum de 2247 m.c. masa lemnoasa constituita in 50 partizi, pe o suprafata de 429,5 ha.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 215600 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 7 loturi (lot 1 – 4 partizi – O.S. Ciurea; lot 2 – 6 partizi – O.S. Dobrovat; lot 3 – 9 partizi – O.S. Harlau; lot 4 – 16 partizi – O.S. Iasi; lot 5 – 6 partizi – O.S. Pascani; lot 6 – 3 partizi – O.S. Padureni; lot 7 – 6 partizi – O.S. Raducaneni)  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii - achizitii;           ing. C. Muscalu – comp. fond forestier.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 19.01.2009, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 19.01.2009, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

 

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.) precum si atestat si cazier tehnic de exploatare.

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.  

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

Nr. 11041 / 05.11.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Iasi, si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (impaduriri – completari si servicii complementare, recoltat ghinda) – cod CPV 77231600 – servicii de impadurire; 77230000 – servicii pentru silvicultura.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 126066 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 3 loturi (2 – serv de impadurire; 1 – serv pt silvicultura) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii;           ing. D. Petroaie – birou CRP.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 17.11.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2 - secretariat

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.11.2008, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retineri succesive din situatiile de lucrari.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (servicii similare) - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================== 

Nr. 9588 / 12.09.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, si Padureni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (seminte-pepiniere, cultura si refacrea padurilor) – cod CPV 77200000 – servicii pentru silvicultura; 77231600 – servicii de impadurire si servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 3991 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 482711 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 19 loturi (9 – serv pt silvicultura; 10 – serv pt exploatare forestiera)  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii; ing. C. Muscalu – comp. fond forestier.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 23.09.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 23.09.2008, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.) precum si atestat de exploatare si cazier tehnic de exploatare pentru operatorii economici care depun oferte pentru prestarea serviciilor de exploatare forestiera.

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

==========================================================================================================================

 

Nr. 8363 / 01.08.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

 

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (ajutorarea regenerarii naturale; degajari; amenajarea padurilor) – cod CPV 77200000 – servicii pentru silvicultura si servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 24169 m.c.  masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 1063365 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 50 loturi (3 – serv pt silvicultura; 47 – serv pt exploatare forestiera)  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro– pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii; ing. C. Muscalu – comp. fond forestier.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 14.08.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.08.2008, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii – din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate specific lucrarilor din silvicultura, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.) precum si atestat de exploatare si cazier tehnic de exploatare pentru operatorii economici care depun oferte pentru prestarea serviciilor de exploatare forestiera.

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

==========================================================================================================================

 

 Nr. 7594 / 02.07.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele Silvice  Dobrovat, Harlau, Iasi, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 7260 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 276548 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (31 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: achizitii@iasi.rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii,             ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 14.07.2008, ora 09:00.

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2.

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.07.2008, ora 11:00, sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

 ==================================================================================================================================================

     

Nr. 7375 / 24.06.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

18.     Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

19.     Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

20.     Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice  Harlau si Iasi.

21.     Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura      ( intretineri crp, degajari) – cod CPV 77200000 – servicii pentru silvicultura.

22.      Valoarea totala estimata a prestarilor: 22341.13 lei.

23.     Contractul este divizat in mai multe loturi.Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 2 loturi  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

24.     Nu se admit oferte alternative.

25.     Documentatia de atribuire se poate procura  de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii.

26.     Termenul limita de primire a ofertelor: 07.07.2008, ora 10:00

27.     Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

28.     Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

29.     Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 07.07.2008, ora 12:00, sediul Directiei Silvice Iasi.

30.     Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

31.     Garantii solicitate: Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

32.     Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

33.     Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

34.     Criterii de calificare si/sau selectie:

-          situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006,  -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-          Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-          Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-          Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

========================================================================================================================

Nr. 6740 / 28.05.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat,  Pascani si Iasi.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 7683 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 252923 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (24 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 09.06.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.06.2008, ora 12:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

==========================================================================================================================

Nr. 2499 / 31.03.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Iasi, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii prpivind vanatoarea – cod CPV 77600000 – servicii privind vanatoarea

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 147268 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi (6 loturi – servicii privind vanatoarea aferente unui ocol silvic = un lot) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, tehn. T. Bordeianu – comp. vanatoare;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 14.04.2008, ora 09:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.04.2008, ora 11:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

==========================================================================================================================

 

Nr. 2500 / 31.03.2008

 ANUNT DE PARTICIPARE

 1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Pascani si Padureni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii de exploatare forestiera, pentru unele lucrari ce urmeaza a se executa cu terti -  partizile  din cota anului 2008  care se exploateaza in regie proprie – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 207700 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (2 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 14.04.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.04.2008, ora 12:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

====================================================================================================================

 

Nr. 2125 / 17.03.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Dobrovat,  Harlau si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 1251 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 49536 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (23 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 31.03.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 31.03.2008, ora 12:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

Nr. 1500 / 21.02.2008

 

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (protectia padurilor, degajari, evaluare masa lemnoasa, amenajare, manopera lucrari exploatare) – cod CPV 77200000 – servicii pentru silvicultura si servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 4273 m.c.  masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 1.236.862 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi. Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 38 loturi (25 – serv pt silvicultura; 13 – serv pt exploatare forestiera)  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Directiei Silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 03.03.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.03.2008, ora 12.00, sediul Directiei Silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii – din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate specific lucrarilor din silvicultura, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista prpivind efectivul mediu anual al personalului angajat, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.) precum si atestat de exploatare si cazier tehnic de exploatare pentru operatorii economici care depun oferte pentru prestarea serviciilor de exploatare forestiera.

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

Nr. 499 / 18.01.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: office@iasi.rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Hharlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii pentru silvicultura (pepiniere, impaduriri, intretineri, ajutorarea regenerarii naturale) – cod CPV 77200000 – servicii pentru silvicultura.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 3578732 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Cantitatea oferita spre prestare este constituita in 35 loturi  pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura  de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, contra sumei de 10 lei / lot prin depunere de numerar la casieria unitatii.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 01.02.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 01.02.2008, ora 10:30, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii – din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate specific lucrarilor din silvicultura, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: ( prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista prpivind efectivul mediu anual al personalului angajat, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

===============================================================================================================================

Nr. 178 / 09.01.2008

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat,  Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 7.737 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 395.183 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi (86 loturi) pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. investitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 21.01.2008, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21.01.2008, ora 12:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) sau ordin de plata vizat de banca emitenta, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: in nume propriu, asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (informatii generale, declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

Nr. 9394 / 11.12.2007

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 80858 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.       Valoarea totala estimata a prestarilor: 3029241,10 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi pentru care se vor incheia contracte de achizitie de servicii.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. achizitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 21.12.2007, ora 09:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21.12.2007, ora 10:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare – conform anexei la caietul de sarcini din documentatia de atribuire –   numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit – retinere progresiva din valoarea facturata a serviciilor.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (informatii generale, declaratii privind eligibilitatea, calitatea de participant la procedura precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC -  completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara - completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

18. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

Nr. 8888  /26.11.2007

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa privind incheierea unui acord cadru cu mai multi operatori economici conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Harlau, Iasi, Pascani, Padureni, Podu Iloaiei si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Achizitie servicii exploatari forestiere, pentru un volum de 80854 m.c. masa lemnoasa pe picior din cota anului 2008 – cod CPV 77211100 – servicii de exploatare forestiera.

5.      Durata acordului cadru – 24 luni; Valoarea totala estimata a prestarilor pe durata acordului: 1617080 – 2425620 lei.

6.      Contractul este divizat in mai multe loturi.Volumul oferit spre exploatare este constituit din partizi/loturi de partizi pentru care se vor incheia contracte subsecvente de achizitie, la preturi stabilite in functie de conditiile specifice de exploatare a fiecarei partizi in parte.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu – comp. achizitii, ing. C. Muscalu – comp. fond forestier;

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 07.12.2007, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 07.12.2007, ora 12:00, sediul Directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare 2000 lei prin depunere in contul RO36BRDE240SV51174502400 deschis la BRD-GSG Iasi sau numerar la casieria unitatii (D.S. Iasi) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractelor subsecvente incheiate in baza acordului cadru – retinere progresiva din valoarea facturata a serviciilor.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (informatii generale, declaratii privind eligibilitatea, precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 – confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin certificate emise de catre organisme abilitate (certificat de atestare fiscala), certificat constatator emis de ORC, completarea formularelor din Sectiunea III Formulare din documentatia de atribuire.)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (statutul societatii, certificat de inregistrare emis de ORC sau alte documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, prezentarea formularului privind situatia economico-financiara (cifra medie de afaceri). In cazul unei firme noi infiintate aceasta trebuie sa sa-si dovedeasca situatia economica si financiara prin documente justificative ca poate sa-si sustina activitatea(angajament financiar cu terti etc.)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (atestat exploatare, cazier tehnic de exploatare, experienta similara (anexa-evaluarea modului de derulare a unor contracte m.l. pe piciorsi/sau prestatii, eliberata de D.S., O.S. sau terti), utilaje active (utilajele trebuie inregistrate in contabilitate si trebuie sa aiba personal deservent), personal tehnic inclusiv documente doveditoare privind studii, pregatire profesionala sau calificarea personalului, volumul anual pe care se ofera sa-l presteze pentru Directia Silvica Iasi., completarea formularului cu subcontractantii si specializarea acestora)

18. Numarul operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru: (minim 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile; maxim – in functie de volumul anual pe care se ofera sa-l presteze fiecare operator economic pana la atingerea volumului maxim supus procedurii de achizitie – doar operatorii economici care au depus oferte admisibile si care au indeplinit criteriile de calificare si selectie)

19.Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

20.Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic – factorii de evaluare conf. documentatiei de atribuire.

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

Nr. 8716 / 19.11.2007

                                                         

ANUNT DE PARTICIPARE :

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet: http://www.rosilva.ro

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Pascani, Padureni si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: exploatare masa lemnoasa – cod CPV 77200000.

5.      Contractul este divizat in mai multe loturi (conform documentatiei de atribuire), operatorii economici avand posibilitatea depunerii de oferte pentru unul sau mai multe loturi.

6.      Durata contractului: incepand cu 01.12.2007 pana la 31.12.2007 cu posibilitatea unei prelungiri.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.impaduriri@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 29.11.2007, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2.

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 29.11.2007, ora 12:00, sediul directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora.

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare pe fiecare lot in parte (conform documentatiei de atribuire) si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006);

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (Certificat constatator si / sau de inregistrare emis de ORC, statutul societatii);

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului);

-      Atestatul de exploatare emis de comisia ξmputernicită ξn acest scop;

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, informatii generale).

18.  Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19.  Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

NR. 7876 / 18.10.2007

ANUNT DE PARTICIPARE

1.      Regia Nationala a Padurilor – Romsilva  - Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, telefon: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi@rosilva.ro.

2.      Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa conform Regulamentului de achizitii pentru serviciile prevazute in Anexa 2B la OUG 34/2006 al RNP Romsilva, disponibil la adresa de internet www.rosilva.ro.

3.      Locul prestarii serviciilor: Ocoalele silvice Ciurea, Dobrovat, Iasi, Pascani si Raducaneni.

4.      Natura serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Impaduriri, completari, refaceri – cod CPV 77200000.

5.      Contractul este divizat in mai multe loturi (conform documentatiei de atribuire), operatorii economici avand posibilitatea depunerii de oferte pentru unul sau mai multe loturi.

6.      Durata contractului: incepand cu 01.11.2007 pana la 31.12.2007 cu posibilitatea unei prelungiri.

7.      Nu se admit oferte alternative.

8.      Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul directiei silvice Iasi, Str. Ghe. Asachi nr. 2, tel: 0232 244680, fax: 0232 244631, e-mail: dsiasi.impaduriri@rosilva.ro – pers. de  contact ing. C. Tirgovatu.

9.      Termenul limita de primire a ofertelor: 29.10.2007, ora 10:00

10.  Adresa la care se transmit ofertele: Directia silvica Iasi, Str. Ghe. Asachi nr.2

11.  Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 29.10.2007, ora 12:00, sediul directiei silvice Iasi.

13.  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Reprezentantii legali ai ofertantului sau imputernicitii acestora

14.  Garantii solicitate: Garantie de participare pe fiecare lot in parte (conform documentatiei de atribuire) si garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit.

15.  Modalitati principale de finantare si de plata: surse proprii.

16.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li se atribuie contractul: asociere sau subcontractare.

17.  Criterii de calificare si/sau selectie:

-         situatia personala a candidatului: (declaratii privind eligibilitatea, precum si neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006)

-         Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: (Certificat constatator si/sau de inregistrare emis de ORC, statutul societatii)

-         Capacitatea tehnica si sau profesionala: (lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, lista privind efectivul mediu anual al personalului angajat, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului)

-         Situatia economico-financiara: (ultimul bilant contabil depus, informatii generale)

18.  Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile de la data depunerii acestora.

19.  Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut. 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=======================================================================================================================

Nr.8143 / 13.10.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea acordului - cadru de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (dezradacinat cioate) la Ocolul Silvic Iasi – cod CPV 77200000 pe o suprafata previzionata de 56 ha;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii acordurilor – cadru  de servicii : 28.09.2009;

5.      Criteriul de atribuire a acordului – cadru  de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 1;

7.      Denumirea si adresa ofertantilor castigatori:

S.C. CARGO TERRA S.R.L. Slobozia, str.Garii Noi nr.5 cod postal 920095, judetul Ialomita.

 

8.      Pretul platit : 118807,36 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 153216,00 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 07.09.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 13.10.2009;

 

 

DIRECTOR COORDONATOR,

ING. VALENTIN CLAIN-STRATULAT

 

 

====================================================================================================

 

Nr. 6559 / 26.08.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea acordului - cadru de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii de medicina muncii – cod CPV 85147000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii acordului – cadru  de servicii : 07.08.2009;

5.      Criteriul de atribuire a acordului – cadru  de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 2;

7.      Denumirea si adresa ofertantilor castigatori:

Cabinetul “Mun – Med” – medicina muncii

8.      Pretul platit : 145024 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 146420 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 17.07.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 26.08.2009;

 

DIRECTOR COORDONATOR,

ING. VALENTIN CLAIN - STRATULAT

=====================================================================================================================================================================

Nr. 5215 / 07.07.2009

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea acordului - cadru de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor) la Ocolul Silvic Dobrovat – cod CPV 77200000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii acordurilor – cadru  de servicii : 22.06.2009;

5.      Criteriul de atribuire a acordului – cadru  de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 3;

7.      Denumirea si adresa ofertantilor castigatori:

 

NR. LOT

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

1 – O.S. Dobrovat

S.C. R & O FOREST S.R.L.

586808

 

8.      Pretul platit : 586808 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 717106 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 25.05.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 07.07.2009 ;

 

DIRECTOR COORDONATOR,

ING. VALENTIN CLAIN-STRATULAT

===================================================================================================================================================

 

Nr. 3623 / 06.05.2009

 ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii privind protectia padurilor – cod CPV 77200000 ; Servicii privind activitatea de vanatoare – cod CPV 77600000 ; Servicii de exploatare forestiera. – cod CPV  77211100   (% din lucrarile ce se executa la partizile autorizate in regie proprie). ;

4.      Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

5.      Data atribuirii contractelor de servicii : 24.04.2009;

6.      Criteriul de atribuire a contractului de servicii : Pretul cel mai scazut ;

7.      Numarul de oferte primite : 8;

8.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

 

NR. LOT

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

1 – vanatoare O.S. Ciurea

S.C. GREEN EXPERT COMPANY S.R.L.

10614

2 – vanatoare O.S. Dobrovat

S.C. R & O FOREST S.R.L.

23245

3 – vanatoare O.S. Iasi

S.C. IRIS – DS S.R.L.

8714

4 – vanatoare O.S. Pascani

NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA

5 – vanatoare O.S. Padureni

S.C. FORESTGUMP S.R.L.

6824

6 – vanatoare O.S. Podu Iloaiei

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

36279

7 – vanatoare O.S. Raducaneni

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

1410

8 – protectia padurilor O.S.  Ciurea

S.C. IRIS – DS S.R.L.

15880

9 – protectia padurilor O.S Dobrovat

S.C. R & O FOREST S.R.L.

18242

10 – protectia padurilor O.S Harlau

S.C. EMRO – IMPEX S.R.L.

8286

11 – protectia padurilor O.S Iasi

S.C. IRIS – DS S.R.L.

7623

12 – protectia padurilor O.S Pascani

NU A FOST DEPUSA NICI O OFERTA

13 – protectia padurilor O.S Podu Iloaiei

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

5587

14 – protectia padurilor O.S Padureni

S.C. FORESTGUMP S.R.L.

7059

15 – protectia padurilor O.S Raducaneni

S.C. EMRO - IMPEX S.R.L.

15378

16 – exploatare masa lemnoasa (%)

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

240787

 

9.      Pretul platit : 405928  lei fara T.V.A.;

10.  Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 448981 lei fara T.V.A.;

11.  Data publicarii anuntului de participare : 26.03.2009;

12.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 06.05.2009 ;

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

Nr. 2582 / 25.03.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii de exploatare forestiera. – cod CPV  77211100  (% din lucrarile ce se executa la partizile autorizate in regie proprie). ; Servicii pentru silvicultura – cod CPV 77200000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 24.03.2009;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 4;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

 

NR. LOT

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

1 – O.S. IASI

S.C. IRIS-D.S. S.R.L.

33585

2 – O.S. PADURENI

S.C. CAR MIXT SUHAN S.R.L.

58527

3 – O.S. PADURENI

S.C. CAR MIXT SUHAN S.R.L.

3726

4 – O.S. PASCANI

S.C. GRIFOR SERV S.R.L..

64828

5 – O.S. PODU ILOAIEI

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

110651

 

8.      Pretul platit : 271317 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 273903 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 10.03.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 25.03.2009 ;

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

 

Nr. 2495 / 23.03.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea acordului - cadru de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor si alte operatiuni culturale – pepiniere, impaduriri, intretineri, ajutorarea regenerarii naturale) – cod CPV 77200000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii acordurilor – cadru  de servicii : 23.03.2009;

5.      Criteriul de atribuire a acordului – cadru  de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 4;

7.      Denumirea si adresa ofertantilor castigatori:

 

NR. LOT

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

1

S.C. SILPLANT S.R.L.

313043

5

S.C. SILPLANT S.R.L.

151433

6

S.C. SILPLANT S.R.L.

224855

9

S.C. WOOD INVEST S.R.L.

422215

20

S.C. WOOD INVEST S.R.L.

230106

 

8.      Pretul platit : 1341652 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 1504431 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 25.02.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 23.03.2009 ;

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

Nr. 2385 / 18.03.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

13.  Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

14.  Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

15.  Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii de exploatare forestiera. – cod CPV  77211100 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

16.  Data atribuirii contractelor de servicii : 10.03.2009;

17.  Criteriul de atribuire a contractului de servicii : Pretul cel mai scazut ;

18.  Numarul de oferte primite : 3;

19.  Denumirea si adresa ofertantului castigator:

NR. LOT / PARTIDA

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

8 / 137826

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

22813

9 / 137827

27812

4 / 144736

S.C. ATU FOREST S.R.L.

2550

6 / 144739

14100

1 / 128570

S.C. SERV FOREST S.R.L.

22908

3 / 144738

22762

20.  Pretul platit : 112945 lei fara T.V.A.;

21.  Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 186772 lei fara T.V.A.;

22.  Data publicarii anuntului de participare : 25.02.2009;

23.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 18.03.2009 ;

24.  Se anuleaza procedura de atribuire pentru un numar de 3 loturi  - 2 loturi pentru care nu a fost depusa nici o oferta. si 1 lot  - oferta inacceptabila.

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

Nr. 2384 / 18.03.2009 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea acordului - cadru de achizitie de servicii: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (regenerarea padurilor si alte operatiuni culturale – pepiniere, impaduriri, intretineri, ajutorarea regenerarii naturale, degajari, evaluare masa lemnoasa) – cod CPV 77200000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii acordurilor – cadru  de servicii : 03.03.2009;

5.      Criteriul de atribuire a acordului – cadru  de servicii : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 20;

7.      Denumirea si adresa ofertantilor castigatori:

NR. LOT

OFERTANT CASTIGATOR

VALOARE (lei fara T.V.A.)

2

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

29223

3

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

162623

4

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

28995

7

S.C. FOREST COMPANY  S.R.L.

666927

8

S.C. AMA SYR S.R.L.

761442

10

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

245312

11

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

665981

12

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

259073

13

S.C. SYLVEX ADYANA S.R.L.

978206

14

S.C. FOREST GUMP S.R.L.

796931

15

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

1721203

16

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

4471896

17

S.C. IRIS – D.S. S.R.L.

392557

18

S.C. SILPPLANT S.R.L.

147209

19

S.C. AMA SYR S.R.L.

97767

21

S.C. SILPLANT S.R.L.

250589

22

S.C. FOREST GUMP S.R.L.

55423

23

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

269132

24

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

449829

25

S.C. R & O FOREST S.R.L.

125173

26

S.C. R & O FOREST S.R.L.

63057

27

S.C. SYLVEX ADYANA S.R.L.

91022

28

S.C. GREEN EXPERT C. S.R.L.

73095

29

S.C. AMA SYR S.R.L.

61047

30

S.C. AMA SYR S.R.L.

53588

31

S.C. LEMNOFOREST IMP S.R.L.

78960

32

S.C. SYLVEX ADYANA S.R.L.

78535

33

S.C. SYLVEX ADYANA S.R.L.

113829

34

S.C. GREEN EXPERT C. S.R.L.

165777

35

S.C. TEOLIAN S.R.L.

74750

36

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

320741

37

S.C. SILVA IMPEX S.R.L.

222762

38

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

51275

39

S.C. ANELIA FOREST S.R.L.

124008

 

8.      Pretul platit : 14147934 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 17277856 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 30.01.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 18.03.2009 ;

12.  Se anuleaza procedura de atribuire pentru un numar de 5 loturi  - (loturile nr. 1 ;5 ;6 ;9 si 20) – operatorul economic desemnat castigator este in imposibilitate de a derula acordul – cadru.

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

 

=========================================================================================================================

 

Nr. 407 / 21.01.2009

ANUNT DE ATRIBUIRE

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii de exploatare forestiera.(taieri de ingrijire – curatiri) – cod CPV  77211100 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 21.01.2009;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 2;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. ARINO FOREST S.R.L. – Scobinti, Iasi;                               -   30346 lei

-         S.C. GRIFOR SERV S.R.L. – Pascani, Iasi ;                                 -   50796 lei

8.      Pretul platit : 81142 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 215600 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 08.01.2009;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 21.01.2009 ;

12.  Se anuleaza procedura de atribuire pentru un numar de 4 loturi  -  pentru care nu a fost depusa nici o oferta  ( lot nr. 1 – O.S. Ciurea ; lot nr. 2 – O.S. Dobrovat ;       lot nr. 4 – O.S. Iasi; lot nr. 6 – O.S. Padureni)

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

Nr. 11681 / 27.11.2008 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (impaduriri – completari si servicii complementare, recoltat ghinda)  – cod CPV 77231600 si 77230000 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 18.11.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 2;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. IRIS D.S. S.R.L. – Popricani – Cotu Morii, Iasi;                     -   34670 lei

-         S.C. ANELIA FOREST  S.R.L. – Iasi ;                                         -   89007 lei

8.      Pretul platit : 123677 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 126066 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 05.11.2008;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 27.11.2008 ;

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

 

 

=========================================================================================================================

 

Nr. 10361 / 10.10.2008

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii pentru silvicultura (seminte-pepiniere, cultura si refacerea padurilor) si Exploatare forestiera. – cod CPV 77200000 si 77211100 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 29.09.2008 si 02.10.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 6;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. IRIS D.S. S.R.L. – Popricani – Cotu Morii, Iasi;                     -   27470 lei

-         S.C. TECHROM INVEST S.R.L. – Iasi ;                                      -   61816 lei

-         S.C. SERV FOREST S.R.L. – Dancu, Iasi;                                    -   14136 lei

-         S.C. R&O FOREST S.R.L. – Valea Adanca - Miroslava, Iasi;       - 156869 lei

8.      Pretul platit : 260291 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 482711,00 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 12.09.2008;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 10.10.2008 ;

12.  Se anuleaza procedura de atribuire pentru un numar de 11 loturi  - 10 loturi pentru care nu a fost depusa nici o oferta. ( 2 – serv pt silvicultura ; 8 – serv exploatare forestiera) si 1 lot (serv exploatare forestiera) - oferta inacceptabila.

 

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

NR. 9136 / 27.08.2008

 

ANUNT DE ATRIBUIRE  

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Degajari,  Amenajarea padurilor si Exploatare forestiera. – cod CPV 77200000 si 77211100 ;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 26.08.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 4;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. GRIFOR SERV S.R.L. – Pascani, Iasi;

-         S.C. EURO CEMBRA S.R.L. – Iasi ;

-         S.C. GRUP FOREST S.R.L. – Curaturi – Ciurea, Iasi;

-         S.C. LUCIVINIA S.R.L. S.R.L. – Raducaneni, Iasi;

8.      Pretul platit : 200226,17 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 205092,00 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 01.08.2008;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 27.08.2008 ;

12.  Se anuleaza procedura de atribuire pentru un numar de 33 loturi pentru care nu a fost depusa nici o oferta.

=========================================================================================================================

 

NR. 2088 / 14.03.2008 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Degajari, Evaluare masa lemnoasa, Protectia padurilor, Amenajare, Exploatare – Productie si Exploatare forestiera. – cod CPV 77200000 si 77211100

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 12.03.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 7;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. SILPLANT S.R.L. – Lacu Rosu, Harghita;

-         S.C. ANELIA FOREST S.R.L. – Iasi ;

-         S.C. LUCI FOREST S.R.L. – Iasi;

-         S.C. TECHROM SYSTEM S.R.L. – Iasi;

-         S.C. SILVA IMPEX S.R.L. S.R.L. –  Iasi;

8.      Pretul platit : 1042996,35 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 1236862 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 21.02.2008;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 14.03.2008 ;

                     

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

NR. 1936 / 07.03.2008

ANUNT DE ATRIBUIRE

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Impaduriri, completari, A.R.N. etc. – cod CPV 77200000;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 18.02.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 16;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. SILPLANT S.R.L. – Lacu Rosu, Harghita;

-         S.C. ANELIA FOREST S.R.L. – Iasi ;

-         S.C. EURAS COMPANY S.R.L. – Iasi;

-         S.C. TECHROM SYSTEM S.R.L. – Iasi;

-         S.C. IRIS DS S.R.L. – Cotu Morii, Iasi;

-         S.C. CARGO TERRA S.R.L. – Slobozia, Ialomita;

-         S.C. SILVA IMPEX S.R.L. –  Iasi;

-         S.C. INCOMET S.R.L. – Ciurea, Iasi;

-         S.C. EURO CEMBRA S.R.L. – Iasi;

-         S.C. SERV FOREST S.R.L. – Dancu, Iasi ;

8.      Pretul platit : 3211385,08 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 3578732 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 18.01.2008;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 07.03.2008 ;                     

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

NR. 845 / 31.01.2008 

ANUNT DE ATRIBUIRE 

 1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Exploatare forestiera – cod CPV 77211100;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 08.01.2008;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 5;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. SERV FOREST S.R.L. – Dancu, Iasi;

-         S.C. TECHROM SYSTEM S.R.L. – Iasi ;

-         S.C. TRU TRANS FOREST S.R.L. – Iasi;

8.      Pretul platit  : 175504,99 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 3029241,10 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 11.12.2007;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 31.01.2008 ;

                     

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE

=========================================================================================================================

 

NR. 9010 / 29.11.2007 

ANUNT DE ATRIBUIRE

 

1.      Denumirea si adresa autoritatii contractante: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Iasi cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, tel: 0232/244680, fax: 0232/244631;

2.      Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie produse: licitatie deschisa;

3.      Natura si cantitatea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Impaduriri, completari, A.R.N. etc. – cod CPV 77200000;

Achizitia serviciilor se va realiza prin cumparare avand ca sursa de finantare fonduri proprii;

4.      Data atribuirii contractelor de servicii : 01.11.2007;

5.      Criteriul de atribuire a contractului de furnizare : Pretul cel mai scazut ;

6.      Numarul de oferte primite : 8;

7.      Denumirea si adresa ofertantului castigator:

-         S.C. SILPLANT S.R.L. – Lacu Rosu, Harghita;

-         S.C. ANELIA FOREST S.R.L. – Iasi ;

-         S.C. LUCI FOREST S.R.L. – Iasi;

-         S.C. FIVE COMPANY S.R.L. – Podu Iloaiei, Iasi ;

-         S.C. EURAS COMPANY S.R.L. – Iasi;

-         S.C. TECHROM SYSTEM S.R.L. – Iasi;

-         S.C. IRIS DS S.R.L. – Cotu Morii, Iasi;

8.      Pretul platit : 821368 lei fara T.V.A.;

9.      Valoarea estimata a contractelor de achizitie servicii : 865425 lei fara T.V.A.;

10.  Data publicarii anuntului de participare : 18.10.2007;

11.  Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire : 29.11.2007 ;

         

DIRECTOR,

ING. IONEL PINTILIE